1. Základní ustanovení

 1. Veškeré pojmy uvedené v těchto Pravidlech OÚ označené velkým písmenem mají stejný význam jako pojmy definované v čl.II Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Tato pravidla se vztahují na nakládání s osobními údaji, které Uživatel vyplní v kterémkoli poli na Webovém portálu nebo které Uživatel sdělí Poskytovateli telefonicky, prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím online chatu, osobně v místě sídla Poskytovatele nebo osobně prostřednictvím Hypotečního specialisty (dále jen „Osobní údaje“). Osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o účtu Skype, údaj o pohlaví, informace o úrovni dosaženého vzdělání, informace o zaměstnání, výše příjmu a dluhů, informace o manželce / manželovi, počet dětí, informace o nemovitosti, kterou si Uživatel pořizuje, cena této nemovitosti, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k Webovému portálu IP adresa, identifikátor zařízení a soubory cookies.
 3. Ochrana Osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností ode dne 25. 5. 2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2. Účel zpracování

 1. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  1. kontaktování Uživatele za účelem poskytnutí srovnání nabízených hypotečních úvěrů na trhu, zprostředkování hypotečního úvěru a předání osobních údajů Uživatele Hypotečnímu specialistovi,
  2. v případě uzavření Smlouvy o právní asistenci kontaktování Uživatele za účelem poskytnutí Služby právní asistence a předání osobních údajů Uživatele Právnímu specialistovi,
  3. vedení Účtu Klienta,
  4. zprostředkování úvěru,
  5. zasílání obchodních sdělení.
 2. Uživatel vyslovuje souhlas se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem dle Pravidel OÚ (tj. pro účely uvedené v bodě 2.1 písmena a., b., d. a e. Pravidel OÚ):
  1. zaškrtnutím pole „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, pokud se takové pole na příslušné stránce Webového portálu nachází, a zároveň kliknutím na tlačítko nacházející se na Webovém portálu, pokud je toto tlačítko označeno slovy „kontaktujte mě“, „registrovat“, „přihlásit“, „odeslat otázku“ nebo „pokračovat“,
  2. kliknutím na internetový odkaz v e-mailové zprávě zaslané na E-mailovou adresu Klienta Poskytovatelem při procesu Registrace Klienta,
  3. podpisem formuláře obsahujícího souhlas se zpracováním osobních údajů nebo
  4. sdělením souhlasu se zpracováním osobních údajů do telefonu během telefonického hovoru s pracovníkem Poskytovatele nebo s Hypotečním specialistou.

(výše uvedené způsoby a. – d. dále jako „Projev souhlasu“)

Učiněním Projevu souhlasu Uživatel souhlasí s užitím Osobních údajů pro účely uvedené v Pravidlech OÚ, s postoupením Osobních údajů osobám uvedeným v Pravidlech OÚ a zároveň tím potvrzuje, že se seznámil s Pravidly OÚ.

Právním důvodem pro zpracování Osobních údajů Uživatele pro účely dle bodu 2.1 písm. c. Pravidel OÚ je Smlouva. V případě, že Uživatel uzavře Smlouvu o finanční asistenci, je právním důvodem zpracování osobních údajů pro účely dle bodu 2.1 písm. a Pravidel OÚ Smlouva o finanční asistenci. V případě, že Uživatel uzavře Smlouvu o právní asistenci, je právním důvodem zpracování osobních údajů pro účely dle bodu 2.1 písm. b Pravidel OÚ Smlouva o právní asistenci.

V případě, že Uživatel má v úmyslu vyslovit souhlas pouze pro některé účely zpracování uvedené v bodě 2.1 Pravidel OÚ, zašle Poskytovateli e-mail na Kontaktní e-mail s informací, pro které účely vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel se následně s Uživatelem individuálně dohodne na způsobu uzavření Smlouvy, Smlouvy o právní asistenci nebo Smlouvy o finanční asistenci.

3. Předání Osobních údajů třetím osobám

Poskytovatel předá Osobní údaje následujícím subjektům:

 • Hypotéčním specialistům,
 • Právním specialistům,
 • poskytovatelům a administrátorům informačních a telekomunikačních systémů,
 • poskytovatelům platebních systémů,
 • orgánu dohledu definovaném v ZSÚ, v případě že to zákon ukládá

(dále jen „Příjemci“)

za účelem uvedeným v bodě 2.1 Pravidel OÚ. V případě uzavření Smlouvy o hypoteční asistenci jsou Příjemci oprávněni Osobní údaje poskytnout subjektům poskytujícím hypoteční úvěry.

4. Telefonické hovory

Veškeré telefonické hovory mezi Uživatelem a Poskytovatelem mohou být monitorovány. Na zpracování Osobních údajů poskytnutých Uživatelem při telefonickém hovoru s Poskytovatelem se použijí Pravidla OÚ.

5. Odvolání souhlasu

Uživatel je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů zasláním e-mailu na Kontaktní e-mail s uvedením svého jména, příjmení, e-mailové adresy a požadavku na výmaz osobních údajů Poskytovatelem.

6. Aktualizace Osobních údajů

Uživatel je oprávněn aktualizovat Osobní údaje po přihlášení do systému Poskytovatele na Webovém portálu, případně zasláním e-mailu na Kontaktní e-mail s uvedením svého jména, příjmení, e-mailové adresy a požadavku na změnu Osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem. Pokud se Osobní údaje Uživatele změní nebo jsou nepřesné, je Uživatel povinen bez prodlení tyto aktualizovat ve svém profilu na Webovém portálu nebo Poskytovatele o této skutečnosti neprodleně informovat zasláním e-mailu na Kontaktní e-mail.

7. Profilování

Při zpracování osobních údajů Uživatelů dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Příjemci provedou na základě Osobních údajů a dalších informací sdělených Uživatelem výběr hypotečního úvěru a výběr obchodní nabídky pro Uživatele.

8. Práva Uživatele související se zpracováním Osobních údajů

Poskytovatel sdělí na základě žádosti Uživatele Uživateli veškeré Osobní údaje Uživatele, které zpracovává;

 1. Uživatel má vůči Poskytovateli následující práva:
  1. na přístup ke svým Osobním údajům,
   • Poskytovatel sdělí na základě žádosti Uživatele Uživateli veškeré Osobní údaje Uživatele, které zpracovává;
  2. na opravu svých Osobních údajů,
   • Poskytovatel na žádost Uživatele opraví Osobní údaje Uživatele, které Poskytovatel zpracovává, v souladu s požadavky Uživatele;
  3. na výmaz svých Osobních údajů,
   • Poskytovatel na žádost Uživatele vymaže Osobní údaje Uživatele, které Poskytovatel zpracovává, v souladu s požadavky Uživatele;
  4. na omezení zpracování svých Osobních údajů,
   • Poskytovatel na žádost Uživatele omezí rozsah zpracování Osobních údajů Uživatele, které Poskytovatel zpracovává, v souladu s požadavky Uživatele;
  5. na přenositelnost svých Osobních údajů,
   • Poskytovatel na žádost Uživatele přenese Osobní údaje Uživatele, které Poskytovatel zpracovává, na jiného správce, v souladu s požadavky Uživatele.
  6. vznést námitku proti zpracování svých Osobních údajů.
   • Uživatel je oprávněn zaslat Poskytovateli námitku proti zpracování Osobních údajů Uživatele a Poskytovatel je povinen se touto námitkou zabývat a reagovat na ni v přiměřené době.
 2. Uživatel má právo podat stížnost na Poskytovatele ohledně zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Soubory cookies

Pokud Uživatel navštíví Webový portál, Poskytovatel může určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies. Informace, které tímto způsobem může Poskytovatel shromažďovat, zahrnují IP adresu, vlastnosti používaného zařízení, vlastnosti operačního systému, vlastnosti webového prohlížeče, jazyková nastavení Uživatele, odkazující URL adresy, nebo akce provedené Uživatelem na Webovém portálu, včetně data a času.

Cookie je malý datový soubor, který webový server odesílá do webového prohlížeče Uživatele, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče Uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení.

Poskytovatel využívá soubory cookie pro poskytování Služeb a zajištění lepší funkčnosti Uživatelům, pro zlepšování funkčnosti Webového portálu a pro reklamní účely.

 • Funkční soubory cookie jsou například ty, které umožní zapamatovat si přihlášení uživatele nebo zapamatovat si parametry, které uživatel vyplnil ve formulářích. Tím je zajištěna lepší funkčnost portálu pro Uživatele.
 • Analytické soubory cookie umožňují Poskytovateli shromáždit data související s používáním Webového portálu, včetně informací o tom, který obsah Uživatel prohlíží a kam kliká. Na základě těchto analytických dat je Poskytovatel schopen zlepšit funkčnost, výkonnost a vzhled Webového portálu. Tyto soubory cookie mohou využívat i třetí strany, tj. poskytovatelé analytických nástrojů.
 • Cílené soubory cookie umožňují zapamatovat si informace týkající se využívání Webového portálu Uživatelem. Na základě toho je Poskytovatel schopen Uživateli poskytnout propagační a jiné zacílené informace. Tyto soubory cookie mohou využívat i třetí strany, tj. poskytovatelé reklamních nástrojů.

Pomocí svého webového prohlížeče může Uživatel zjistit, jakým způsobem bude upozorněn na příjem některých typů souborů cookies nebo jak lze některé typy souborů cookies zablokovat.

Poskytovatel upozorňuje Uživatele na to, že bez souborů cookies nebude moci používat některé funkce Webového portálu.

10. Další podmínky zpracování Osobních údajů

 1. V případě neposkytnutí Osobních údajů Uživatelem nebude Poskytovatel schopen plnit své povinnosti ze Smlouvy.
 2. Poskytovatel může používat také webové analytické nástroje třetích stran, které shromažďují informace o aktivitách návštěvníků Webového portálu.
 3. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nezbytně nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do uplynutí 3 let od zrušení Účtu Klienta, případně po dobu stanovenou právními předpisy.
 4. Poskytovatel je správcem osobních údajů. Kontaktním místem ohledně ochrany osobních údajů je: Hypio, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00, Praha 1.
 5. Právním základem zpracování Osobních údajů Uživatelů je souhlas Uživatele.
 6. Uživatel učiněním Projevu souhlasu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, že se týkají výlučně Uživatele a že Uživatel byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Pokud bude Uživatel předávat Poskytovateli osobní údaje třetích osob, je povinen předem zajistit souhlas těchto osob s předáním jejich osobních údajů Poskytovateli pro účely stanovené ve VOP a Pravidlech OÚ a seznámit tyto osoby s VOP a Pravidly OÚ.
 7. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě.
 8. Pokud není v Pravidlech OÚ uvedeno jinak, Uživatel zašle žádosti, námitky a jiné požadavky týkající se Osobních údajů Uživatele Poskytovateli na Kontaktní e-mail nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele.