Článek I.

Základní ustanovení

VOP stanovují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající z právních vztahů mezi nimi v souvislosti s poskytováním Služeb. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem a určují část jejího obsahu. Vysvětlení pojmů začínajících velkými písmeny uvedených ve VOP je obsaženo v článku II VOP – Vysvětlení pojmů.

Článek II.

Vysvětlení pojmů

E-mailová adresa Klienta znamená e-mailovou adresu, kterou Uživatel poskytl Poskytovateli při své registraci na Webovém portálu při jednom ze způsobů Registrace Klienta. E-mailové zprávy odeslané z E-mailové adresy Klienta bude Poskytovatel považovat za právní jednání Klienta.

Hypoteční specialista znamená subjekt, který provádí poradenství Klientovi ohledně výběru hypotečního úvěru a provádí rovněž zprostředkování hypotečního úvěru poskytovatele hypotečního úvěru. Hypotečním specialistou může být Poskytovatel nebo jiný subjekt oprávněný zprostředkovávat hypoteční úvěry dle právního řádu České republiky.

Klient znamená Uživatel, který na Webovém portálu provede Registraci Klienta.

Kontaktní e-mail znamená hypio@hypio.cz.

Kontaktní údaje Klienta znamená adresa, e-mail, telefonní číslo, nebo Skype, které Uživatel uvedl při Registraci Klienta, na jiném místě na Webovém portálu, nebo předal Poskytovateli prostřednictvím Hypotečního specialisty. Po dokončení Registrace Klienta je Uživatel oprávněn měnit Kontaktní údaje Klienta v Účtu Klienta na Webovém portálu nebo prostřednictvím Hypotečního specialisty.

Obchodní sdělení znamená všechny formy sdělení, včetně newsletterů, reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Poskytovatele nebo třetích stran.

Poskytovatel znamená společnost Hypio, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00, Praha 1, IČ: 06472842, zapsaná v OR vedeném Městských soudem v Praze, sp. zn. C 282758. Poskytovatel je provozovatelem Webového portálu.

Pravidla OÚ znamená souhrn práv, povinnosti a informací souvisejících se zpracováním osobních údajů Klienta Poskytovatelem. Pravidla OÚ jsou součástí Smlouvy, Smlouvy o finanční asistenci a Smlouvy o právní asistenci.

Právní specialista znamená advokátní kancelář uvedenou na Webovém portálu při provádění platby v rámci poskytování Služby právní asistence, oprávněnou samostatně poskytovat právní služby. Právní specialista poskytuje právní služby.

Registrace Klienta znamená jeden z následujících procesů: (i) Uživatel na stránce „Registrace“ vyplní své identifikační údaje, zaškrtne pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených zde a s podmínkami služby“ a klikne na tlačítko „Registrovat“, (ii) Uživatel na stránce „Registrace“ nebo na stránce „Přihlášení“ klikne na tlačítko pro přihlášení s pomocí služby třetí strany a následně zaškrtne pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených zde a s podmínkami služby“ a klikne na tlačítko pro odeslání, (iii) Uživatel v sekci „Srovnávač hypoték“ vyplní své kontaktní údaje a klikne na odkaz, který bude Uživateli zaslán Poskytovatelem na e-mail, který Uživatel pro tento účel sdělí, nebo (iv) při objednávce Služby právní asistence Uživatel vyplní své identifikační údaje, zaškrtne pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených zde a s podmínkami služby“ a klikne na tlačítko pro odeslání, nebo (v) Uživatel sdělí žádost o Registraci formou zaslání e-mailu, zasláním zprávy přes online chat, telefonicky nebo osobně a klikne na odkaz, který bude Uživateli zaslán Poskytovatelem na e-mail, který Uživatel pro tento účel sdělí.

Služba znamená plnění Poskytovatele, které Klient na Webovém portálu vybral a u něhož kliknul na tlačítko označující potvrzení zájmu o objednávku konkrétní Služby nebo které u Poskytovatele objednal jiným způsobem. Specifikace konkrétních Služeb jsou uvedeny na Webovém portálu a ve VOP. Službami jsou Služba o hypoteční asistenci, Služba právní asistence, Služba vzorových dokumentů a Služba srovnání produktů. Za poskytnuté Služby Poskytovatel nepožaduje od Klienta žádnou odměnu.

Služba hypoteční asistence znamená zprostředkování nabídky hypotečního úvěru od Hypotečního specialisty a konzultaci od Hypotečního specialisty.

Služba právní asistence znamená zprostředkování právního poradenství zejména v oblasti práva nemovitostí Klientovi.

Služba srovnání produktů znamená Službu spočívající v porovnání nabízených hypotečních úvěrů v závislosti na parametrech, které Uživatel vyplní na Webovém portálu v sekci „Srovnávač hypoték“. Službu srovnání produktů může užívat každý Uživatel i bez provedení Registrace Klienta.

Služba vzorových dokumentů znamená poskytnutí vzorových dokumentů Uživateli prostřednictvím Webového portálu.

Smlouva znamená závazek mezi Poskytovatelem a Klientem. Smlouva je uzavřena okamžikem Registrace Klienta. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Obsahem Smlouvy je povinnost Poskytovatele umožnit Klientovi využívání Služeb nabízených na Webovém portálu za podmínek VOP a dále povinnosti Poskytovatele uvedené ve VOP a v Pravidlech OÚ a povinnosti Klienta uvedené ve VOP. Obsahem Smlouvy jsou rovněž VOP a Pravidla OÚ. Fyzická osoba je oprávněna Smlouvu uzavřít (ať už sama za sebe nebo za právnickou osobu) pouze v případě, že je plně svéprávná. Uzavřením Smlouvy fyzická osoba prohlašuje, že je plně svéprávná. V případě, že fyzická osoba, která uzavřela Smlouvu, není plně svéprávná, je Smlouva od počátku neplatná.

Smlouva o hypoteční asistenci znamená smlouvu, na jejímž základě Poskytovatel poskytne Uživateli Službu hypoteční asistence. Smlouva o hypoteční asistenci je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel na Webovém portálu (i) klikne na pole „Vyberte hypotéku za mě“ nebo „Mám zájem“ v sekci „Srovnávač hypoték“ nebo „Moje hypotéka“, nebo (ii) sdělí žádost o Službu hypoteční asistence formou zaslání e-mailu, zasláním zprávy přes online chat, telefonicky nebo osobně.

Smlouva o právní asistenci znamená smlouvu, na jejímž základě Poskytovatel zdarma zprostředkuje Uživateli právní poradenství poskytnuté Právním specialistou. Smlouva o právní asistenci je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel na Webovém portálu (i) v sekci „Právní poradna – veřejná právní poradna“ vyplní dotazník a klikne na pole „Odeslat otázku“, nebo (ii) v sekci „Právní poradna – privátní konzultace s advokátem“ klikne na tlačítko „Objednat“, vyplní objednávkový formulář a klikne na tlačítko „Pokračovat“, nebo (iii) v sekci „Vzorové smlouvy – Smlouva na míru“ klikne na tlačítko „Objednat“, vyplní objednávkový formulář a klikne na tlačítko „Pokračovat“.

Spotřebitelský úvěr znamená úvěr, o jehož zprostředkování má Klient zájem.

Srovnávač znamená srovnávač produktů poskytovatelů hypotečních úvěrů, jehož prostřednictvím Poskytovatel poskytuje Službu srovnání produktů.

Účet Klienta znamená databáze přístupná prostřednictvím Webového portálu, ke které má přístup pouze Klient po vyplnění svých přístupových údajů, resp. po autorizaci prostřednictvím služby třetí strany. Účet Klienta vzniká Registrací Klienta.

Uživatel znamená jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která užívá nebo si prohlíží Webový portál.

VOP znamená tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele, které jsou součástí Smlouvy.

Webový portál znamená portál www.hypio.cz.

ZSÚ znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Článek III.

Práva a povinnosti Klienta a Uživatele Webového portálu

 1. Klient je povinen v případě změny jakýchkoli údajů, které sdělil Poskytovateli, o takové změně Poskytovatele informovat.
 2. Uživatel nesmí nadměrně zatěžovat systém Webového portálu nebo spouštět na Webovém portálu automatické požadavky. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do Webového portálu a technologie Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení systému Poskytovatele nebo by mohly komukoli způsobit újmu, dále zejména nesmí používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost Webového portálu, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob, Poskytovatele nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky nebo Evropských společenství, apod.
 3. Uživatel nesmí na Webovém portálu ukládat, rozesílat ani zveřejňovat neoprávněná obchodní sdělení, dále sdělení, kterými inzeruje, propaguje, získává zákazníky, či která souvisí s erotikou, pornografií, jsou rasistická, nemravná, porušují autorská práva třetí osoby nebo jinými způsoby porušují právní předpisy či dobré mravy. Uživatel je povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství.
 4. Příspěvky zveřejněné Uživatelem jsou majetkem Poskytovatele a Poskytovatel s nimi může libovolně nakládat, včetně jejich výmazu. Klient je oprávněn svůj Účet Klienta zrušit. Zrušení uživatelského účtu neznamená nesouhlas se zpracováním osobních údajů Klienta Poskytovatelem pro účely uvedené v Pravidlech OÚ.
 5. Uživatel je oprávněn využívat Webový portál pouze pro svou vlastní potřebu.
 6. Uživatel není oprávněn poskytovat nebo zpřístupnit Služby třetím osobám. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám uživatelské jméno a heslo, ani jakýkoli jiný přístup do Účtu Klienta. Uživatel je povinen učinit všechna rozumná opatření k utajení svých přístupových údajů. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto přístupových údajů je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
 7. Uživatel je povinen průběžně sledovat změny VOP a bez zbytečného odkladu se se změnami těchto VOP seznámit.
 8. Uživatel má možnost před uzavřením Smlouvy, Smlouvy o hypoteční asistenci a Smlouvy o právní asistenci opravit chyby vzniklé při zadávání dat opravou údajů v příslušném formuláři na Webovém portálu. Uzavřené smlouvy jsou uzavřeny v českém jazyce a nejsou u Poskytovatele uloženy.
 9. Veškeré škody, které by Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly v důsledku porušení povinnosti Uživatele uvedené v těchto VOP je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

Článek IV.

Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn zrušit a vymazat Účet Klienta z jakéhokoli důvodu.
 2. Veškeré informace, které Klient poskytne při Registraci Klienta, nebo při užívání Webového portálu, jsou vlastnictvím Poskytovatele a Poskytovatel je oprávněn s nimi libovolně nakládat, pokud Pravidla OÚ nestanoví něco jiného.
 3. Poskytovatel není povinen odpovídat na dotazy Klienta, které nesouvisejí se zprostředkováním hypotečního úvěru. Poskytovatel je oprávněn odmítnout Klientovi přístup do Účtu Klienta a nepovolit Klientovi dokončení Registrace Klienta.
 4. Poskytovatel není povinen provozovat Webový portál nepřetržitě a je oprávněn kdykoli provoz Webového portálu ukončit.
 5. Poskytovatel není poskytovatelem právních, účetních, daňových ani realitních služeb.
 6. Poskytovatel za žádných okolností neodpovídá za kvalitu služeb poskytnutých Právním specialistou zprostředkovaných Poskytovatelem Klientovi dle Smlouvy.
 7. Poskytovatel neodpovídá za jednání Uživatelů. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou vyšší mocí.
 8. Poskytovatel nepřichází do styku s údaji uvedenými na platebních kartách Klientů a nemůže ovlivňovat bezpečnost provádění plateb přes Webový portál. Poskytovatel neodpovídá za zneužití údajů na platebních kartách Klientů. Poskytovatel neodpovídá za správnost zpracování plateb prováděných v souvislosti s užíváním Webového portálu Klientem.

Článek V

Pravidla poskytování Služeb

 1. Poskytovatel neodpovídá za správnost informací poskytnutých jinou osobou než Poskytovatelem a to ani nepřímo. Poskytovatel neodpovídá za to, že doporučené hypoteční úvěry Hypotečním specialistou v rámci Služby srovnání produktů jsou v daném místě a čase nejvýhodnější na trhu.
 2. Předmětem Služby právní asistence není poskytování právních služeb ani přímé poskytnutí služby Právním specialistou. Poskytovatel není právníkem, advokátem ani jiným subjektem poskytujícím právní služby. Poskytovatel neodpovídá za správnost informací poskytnutých Právním specialistou. V případě objednání Služby právní asistence vzniká smlouva o poskytování právní služby mezi Klientem a Právním specialistou.
 3. Poskytovatel neodpovídá za správnost vzorů smluv, které jsou umístěné na Webovém portálu a které Poskytovatel poskytl Uživateli nebo Klientovi v rámci Služby vzorových dokumentů.
 4. Veškeré Služby jsou Poskytovatelem vůči Klientovi nebo Uživateli poskytovány bezplatně vyjma případu, kdy Poskytovatel provádí pro klienta službu zprostředkování hypotečního úvěru. V takovém případě obdrží Poskytovatel odměnu od poskytovatele hypotečního úvěru, který uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru s Klientem na základě zprostředkovatelské činnosti Poskytovatele. Klient však Poskytovateli žádnou odměnu přímo nehradí. Platby prováděné v rámci Služby Právní asistence a jejího uhrazení jsou hrazeny Právnímu specialistovi na základě vztahu mezi Klientem a Právním specialistou.

Článek VI

Služba hypoteční asistence a Služba srovnání produktů

 1. Uživatel prostřednictvím Webového portálu může požádat Poskytovatele o zajištění srovnání hypotečních produktů.
 2. Poskytovatel na základě pokynu Uživatele a údajů zadaných Uživatelem na Webovém portálu v sekci „Srovnávač hypoték“ provede pomocí Srovnávače online srovnání základních parametrů finančních produktů tak, aby Uživatel získal orientační představu o produktech.
 3. Činnost Srovnávače je automatizována a vychází z informací o finančních produktech získaných od poskytovatelů hypotečních úvěrů. Algoritmus Srovnávače umožňuje Uživateli z množiny produktů, o nichž jsou prostřednictvím Webového portálu poskytovány informace, vybrat na základě Uživatelem zadaných údajů primárně ty produkty, jejichž základní parametry korelují s údaji zadanými Uživatelem do Srovnávače.
 4. V případě, že Uživatel v sekci „Srovnávač hypoték“ nebo „Moje hypotéka“ klikne na pole „Vyberte hypotéku za mě“ nebo „Mám zájem“, může být na základě zadaných údajů kontaktován Hypotečním specialistou, a to za účelem nabídky příslušného produktu.
 5. Poskytovatel neodpovídá za správnost ani obsah informací poskytnutých v rámci Služby srovnání produktů, čehož si je Uživatel vědom, a Uživatel se výslovně vůči Poskytovateli vzdává jakýchkoli nároků, včetně nároků budoucích plynoucích ze zjištěných informací nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Poskytovatelem v rámci Služby srovnání produktů.
 6. Poskytovatel neodpovídá za správnost ani obsah informací poskytnutých v sekci "Vše o hypotékách", čehož si je Uživatel vědom, a Uživatel se výslovně vůči Poskytovateli vzdává jakýchkoli nároků, včetně nároků budoucích plynoucích ze zjištěných informací nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Poskytovatelem.

Článek VII

Služba právní asistence

Platba uhrazená při plnění Služby právní asistence je úhradou za právní služby Právnímu specialistovi. Právní specialista je odpovědný za případné reklamace plateb. Uživatel uzavírá okamžikem provedení platby smlouvu o poskytnutí právních služeb s Právním specialistou.

Článek VIII

Správnost informací a informační povinnost

 1. Informace uvedené na Webovém portálu, jiné než zákonem povinně uváděné, jsou pouze orientační a Poskytovatel není odpovědný za jejich správnost a za škody způsobené jejich nepřesností.
 2. Poskytovatel je ve smyslu § 17 ZSÚ vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele SAB servis s.r.o. Seznam poskytovatelů úvěrových produktů, které Poskytovatel zprostředkovává, včetně jejich kontaktních údajů, najdete na stránce O nás.
 3. Oprávnění k činnosti vázaného zástupce je možné ověřit ve veřejně dostupném registru https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz, v sekci „Přímé vyhledání“ po zadání identifikačního čísla 06472842.
 4. Poskytovatel neposkytuje při plnění Služby srovnání produktů radu podle § 85 odst. 1 ZSÚ. Výsledky Služby srovnání produktů jsou pouze doporučením, nikoliv nezávislou radou.
 5. Svázání uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou je zakázáno.
 6. Výše odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel hypotečního úvěru nebo třetí osoba Poskytovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení, není v okamžiku uzavření Smlouvy ani Smlouvy o hypoteční asistenci známa. Skutečnou výši odměny za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení sdělí Uživateli poskytovatel hypotéčního úvěru až po upřesnění podmínek poskytnutého úvěru.
 7. Hypoteční specialista nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od Klienta i od poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo třetí osoby. Spotřebitel Hypotečnímu specialistovi nebude hradit za zprostředkování hypotečního úvěru žádnou odměnu.
 8. Klient je oprávněn vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Hypotečnímu specialistovi jednotliví poskytovatelé hypotečních úvěrů, jejichž spotřebitelské úvěry Poskytovatel zprostředkovává.
 9. V případě, že se případné spory mezi Poskytovatelem a Klientem nepodaří vyřešit smírně, je Klient oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení sporu na Finančního arbitra (www.finarbitr.cz).
 10. Orgánem dohledu je Česká národní banka (www.cnb.cz).
 11. Smlouva, Smlouva o hypoteční asistenci i Smlouva o právní asistenci je pro Klienta závazná nejméně po dobu od okamžiku jejího uzavření způsobem uvedeným ve VOP do ukončení těchto smluv způsobem uvedeným ve VOP.
 12. Digitální obsah Webového portálu lze zobrazit například ve webových prohlížečích Mozzila Firefox, Chrome, Opera.

Článek IX

Platnost a účinnost smluv

 1. Smlouva, Smlouva o hypoteční asistenci i Smlouva o právní asistenci je platná i účinná okamžikem jejich uzavření.
 2. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Smlouva o hypoteční asistenci i Smlouva o právní asistenci jsou uzavřeny do konce realizace této jednotlivé Služby.
 3. Smlouvu, Smlouvu o hypoteční asistenci i Smlouvu o právní asistenci lze ukončit zrušením Účtu Klienta. Uživatel může Účet Klienta zrušit kdykoli bez udání důvodu kliknutím na pole k tomu určené v sekci „Můj profil“ Účtu Klienta. Zrušení účtu se považuje za výpověď Smlouvy bez výpovědní doby.
 4. Poskytovatel je taktéž bez uvedení důvodu oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby zasláním e-mailu Uživateli.
 5. Od Smlouvy, Smlouvy o hypoteční asistenci i Smlouvy o právní asistenci lze odstoupit ze zákonných důvodů nebo důvodů výslovně uvedených ve VOP. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a smlouva se tímto ruší k okamžiku doručení oznámení o odstoupení (s účinky ex nunc).
 6. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy, Smlouvy o hypoteční asistenci i Smlouvy o právní asistenci bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od uzavření příslušné smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné následujícími způsoby: (i) zasláním e-mailu s textem „Odstupuji od smlouvy uzavřené se společností Hypio, s.r.o.“ odeslaným z E-mailové adresy Klienta na Kontaktní e-mail, nebo (ii) zasláním níže uvedeného formuláře na adresu sídla Poskytovatele v písemné formě:

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Hypio, s.r.o.
IČ: 06472842
Olivova 2096/4
110 00
Praha 1

Praha, 22. února 2018

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vážení,

dne … jsem prostřednictvím vašeho webového portálu www.hypio.cz s vámi uzavřel/a smlouvu o poskytnutí služeb.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené smlouvy odstupuji.

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Článek X

Reklamační řád

Případné stížnosti související s poskytováním Služeb nebo užíváním Webového portálu zašle Klient prostřednictvím e-mailu na Kontaktní e-mail. Ve své stížnosti uvede Klient zejména informace: čeho se stížnost týká, dokumenty, se kterými stížnost souvisí a dále své jméno a příjmení, adresu a kontaktní údaje. Poskytovatel odpoví na stížnost Kienta do 30 dnů od jejího doručení formou e-mailu odeslaného na E-mailovou adresu Klienta. Nebudou-li z podané stížnosti patrné některé podstatné okolnosti, může Poskytovatel požádat Klienta o jejich doplnění. Doba čekání na doplnění údajů ze strany Klienta se do lhůty pro vyřízení stížnosti nezapočítává. V případě vadného plnění má Klient dle svého výběru nárok na odstranění vady nebo na odstoupení od příslušné smlouvy.

Článek XI

Obchodní sdělení

Klient souhlasí s tím, že na Webovém portálu bude zobrazována reklama třetích osob. V případě, že Klient při Registraci Klienta na Webovém portálu zaškrtl políčko „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení“, Klient souhlasí s tím, že mu budou Poskytovatelem na Kontaktní údaje Klienta zasílána Obchodní sdělení. Klient může souhlas se zasíláním Obchodních sdělení kdykoli odvolat kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu s Obchodním sdělením, případně též zasláním e-mailu na Kontaktní e-mail.

Článek XII

Rozhodné právo a řešení sporů

Práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uzavřením Smlouvy, Smlouvy o hypoteční asistenci i Smlouvy o právní asistenci a jejím plněním se řídí českým právem. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008, strany zvolily rozhodným právem pro Smlouvu a tyto VOP právo české. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, že v souladu s čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.

Článek XIII

Platnost a účinnost VOP a jejich změna

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit VOP v případě, že k tomu Poskytovatel shledá důvod. Změnu VOP oznámí Poskytovatel Klientovi e-mailem zaslaným na E-mailovou adresu Klienta. V případě, že Klient nebude se změnou VOP souhlasit, je oprávněn Smlouvu vypovědět postupem uvedeným v čl. IX. VOP. V případě, že Klient neodmítne změnu VOP a nevypoví Smlouvu, řídí se příslušná smlouva aktualizovanými VOP.