Článek I.

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti Právního specialisty a Uživatele / Klienta vyplývající z právních vztahů mezi nimi v souvislosti s poskytováním Právní služby Právním specialistou. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Právním specialistou a Klientem a určují část jejího obsahu. Vysvětlení pojmů začínajících velkými písmeny uvedených v těchto obchodních podmínkách je obsaženo v článku II těchto obchodních podmínek – Vysvětlení pojmů.

Článek II.

Vysvětlení pojmů

E-mail Právního specialisty znamená vpak@paksvehelka.cz

Individuální konzultace znamená Právní službu spočívající v právní konzultaci o délce dle rozsahu problému v telefonické nebo písemné formě poskytnuté Právním specialistou v době závislé na rozsahu problému.

Klient znamená Uživatel, který na Webovém portálu provede Registraci Klienta.

Právní služba znamená udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci včetně zastupování před orgány státní správy poskytované Právním specialistou zejména v oblasti nemovitostí.

Právní specialista znamená společnost Pak & Švehelka, advokátní kancelář s.r.o., Francouzská 171/28, 120 00, Praha 2, IČ: 07003927, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 292684, která je oprávněna samostatně poskytovat Právní služby. Právní specialista poskytuje Právní služby. Kontaktní e-mailová adresa Právního specialisty je: vpak@paksvehelka.cz. Kontaktní telefon Právního specialisty je: +420 222 311 460.

Registrace Klienta znamená jeden z následujících procesů: (i) Uživatel na stránce „Registrace“ vyplní své identifikační údaje, zaškrtne pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených zde a s podmínkami služby“ a klikne na tlačítko „Registrovat“, (ii) Uživatel na stránce „Registrace“ nebo na stránce „Přihlášení“ klikne na tlačítko pro přihlášení s pomocí služby třetí strany a následně zaškrtne pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených zde a s podmínkami služby“ a klikne na tlačítko pro odeslání, (iii) Uživatel v sekci „Srovnávač hypoték“ vyplní své kontaktní údaje a klikne na odkaz, který bude Uživateli zaslán Zprostředkovatelem technického propojení na e-mail, který Uživatel pro tento účel sdělí, nebo (iv) při objednávce Služby právní asistence Uživatel vyplní své identifikační údaje, zaškrtne pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených zde a s podmínkami služby“ a klikne na tlačítko pro odeslání, nebo (v) Uživatel sdělí žádost o Registraci formou zaslání e-mailu, zasláním zprávy přes online chat nebo telefonicky a klikne na odkaz, který bude Uživateli zaslán Poskytovatelem na e-mail, který Uživatel pro tento účel sdělí.

Smlouva o poskytnutí právních služeb znamená závazek mezi Právním specialistou a Klientem. Kroky vedoucí k uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb jsou následující: (i) Klient na Webovém portálu v sekci „Právní poradna“ – „Privátní konzultace s advokátem“ nebo v sekci „Vzorové smlouvy – Smlouva na míru“ vybere právní službu, (ii) Klient vyplní své údaje, popíše detailně svůj problém (čímž vymezuje předmět Právní služby) a pokračuje stisknutím tlačítka „Pokračovat“; (iii) v případě Individuální konzultace je Klientovi Právním specialistou e-mailem nebo zobrazením v Účtu Klienta na Webovém portálu sdělena předpokládaná časová náročnost a částka odměny k zaplacení; (iv) Klient přejde k platební bráně a zaplatí odměnu za Právní službu. Smlouva o poskytnutí právních služeb je uzavřena okamžikem provedení platby Klientem jako odměny za Právní služby Právnímu specialistovi. Smlouva o poskytnutí právních služeb je uzavřena v českém jazyce. Smlouva o poskytnutí právních služeb nebude u Právního specialisty uložena a nebude k ní Klientovi umožněn přístup. Obsahem Smlouvy o poskytnutí právních služeb je povinnost Právního specialisty poskytnout Klientovi Právní služby a povinnost Klienta zaplatit za to Právnímu specialistovi odměnu. Obsahem Smlouvy o poskytnutí právních služeb jsou rovněž tyto obchodní podmínky. Fyzická osoba je oprávněna Smlouvu o poskytnutí právních služeb uzavřít (ať už sama za sebe nebo za právnickou osobu) pouze v případě, že je plně svéprávná. Uzavřením Smlouvy o poskytnutí právních služeb fyzická osoba prohlašuje, že je plně svéprávná. V případě, že fyzická osoba, která uzavřela Smlouvu o poskytnutí právních služeb, není plně svéprávná, je Smlouva o poskytnutí právních služeb od počátku neplatná.

Uživatel znamená jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která užívá nebo si prohlíží Webový portál.

Účet Klienta znamená databáze přístupná prostřednictvím Webového portálu, ke které má přístup pouze Klient po vyplnění svých přístupových údajů, resp. po autorizaci prostřednictvím služby třetí strany. Účet Klienta vzniká Registrací Klienta.

Webový portál znamená portál www.hypio.cz.

Zprostředkovatel technického propojení znamená společnost Hypio, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00, Praha 1, IČ: 06472842, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 282758.

Článek III.

Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient se zavazuje poskytovat Právnímu specialistovi úplné, pravdivé a přehledné údaje včetně všech listinných důkazů, které prokazují jejich pravdivost.
 2. Klient je povinen v případě změny jakýchkoli údajů, které sdělil Právnímu specialistovi, o takové změně Právního specialistu informovat.
 3. Klient je povinen průběžně sledovat změny těchto obchodních podmínek a bez zbytečného odkladu se se změnami těchto obchodních podmínek seznámit.
 4. Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí právních služeb má Klient možnost opravit chyby vzniklé při zadávání dat opravou údajů v příslušném formuláři na Webovém portálu.
 5. Uzavřením Smlouvy o poskytnutí právních služeb dává Klient Právnímu specialistovi výslovný pokyn k zahájení poskytování Právních služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v bodě 6.4 těchto obchodních podmínek.

Článek IV.

Práva a povinnosti Právního specialisty

 1. Práva a povinnosti Právního specialisty se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii.
 2. Plná moc k zastupování Klienta před soudy či jinými orgány státní správy bude v případě potřeby udělena na zvláštní listině.

Článek V.

Odměna za Právní služby

 1. Za sjednanou Právní službu je Klient zavázán zaplatit Právnímu specialistovi odměnu.
 2. Ve sjednané odměně nejsou zahrnuty hotové náklady, např. na notářské služby, znalecký posudek, cestovné, kolky a další, vyjma Právní služby vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí, u které je správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí součástí odměny. Pokud náklady na hotové výdaje za Klienta zálohově ponese Právní specialista, zavazuje se Klient tyto náklady Právnímu specialistovi následně uhradit.
 3. Odměna je uvedena a hrazena v českých korunách.
 4. Odměna zahrnuje 21% DPH.
 5. Klient hradí odměnu Právnímu specialistovi bezhotovostně prostřednictvím online platební brány.

Článek VI.

Platnost a účinnost Smlouvy o poskytnutí právních služeb

 1. Smlouva o poskytnutí právních služeb je platná i účinná okamžikem jejího uzavření.
 2. Smlouva je uzavírána do okamžiku realizace sjednané Právní služby.
 3. Klient je oprávněn Smlouvu o poskytnutí právních služeb kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu, Právní specialista v případech upravených zákonem o advokacii, tj. v případě narušení nezbytné důvěry mezi ním a Klientem, neposkytnutí potřebné součinnosti Klientem či neuhrazení dohodnuté zálohy na náklady právní služby. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
 4. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytnutí právních služeb bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy je možné následujícími způsoby: (i) zasláním e-mailu s textem „Odstupuji od smlouvy uzavřené se společností Pak & Švehelka, advokátní kancelář s.r.o.“ odeslaným z e-mailové adresy Klienta na E-mail Právního specialisty, nebo (ii) zasláním níže uvedeného formuláře na adresu sídla Právního specialisty v písemné formě:

Moje jméno a příjmení
Moje adresa

Můj telefon a e-mail

Pak & Švehelka, advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 07003927
Francouzská 171/28
120 00
Praha 2

Praha, 22. února 2018

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vážení,

dne … jsem prostřednictvím webového portálu www.hypio.cz s vámi uzavřel/a smlouvu o poskytnutí právních služeb.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené smlouvy odstupuji.

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 1. V případě odstoupení Klienta od Smlouvy o poskytnutí právních služeb vrátí Právní specialista Klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Klienta odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od Klienta obdržel. Platby budou vraceny výlučně bezhotovostně. Klientovi tím nevzniknou další náklady.
 2. Pokud Klient požádal, aby poskytování Právní služby začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí Právnímu specialistovi částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Právního specialistu informoval o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí právních služeb, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí právních služeb.
 3. Pokud Klient požádal, aby poskytování Právní služby začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy a Právní služba byla splněna před uplynutím této lhůty, není Klient oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek VII.

Reklamační řád

Případné stížnosti související s poskytováním Právních služeb nebo se zpracováním plateb Právnímu specialistovi zašle Klient prostřednictvím e-mailu na E-mail Právního specialisty. Právní specialista odpoví na stížnost Klienta do 30 dnů od jejího doručení formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Klienta. V případě vadného plnění má Klient dle svého výběru nárok na odstranění vady nebo na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí právních služeb.

Článek VIII.

Rozhodné právo a řešení sporů

 1. Práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytnutí právních služeb a jejím plněním se řídí českým právem. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 strany zvolily rozhodným právem pro Smlouvu o poskytnutí právních služeb a tyto obchodní podmínky právo české. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, že v souladu s čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy o poskytnutí právních služeb a/nebo těchto obchodních podmínek a/nebo v souvislosti s nimi.
 2. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (www.cak.cz).

Článek IX.

Zpracování osobních údajů

Při plnění Smlouvy o poskytnutí právních služeb dochází ke zpracování osobních údajů Klienta Právním specialistou. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedena na webové stránce Právního specialisty (www.paksvehelka.cz).

Článek X.

Platnost a účinnost obchodních podmínek a jejich změna

Právní specialista je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky v případě, že k tomu shledá důvod. Změnu obchodních podmínek oznámí Právní specialista Klientovi e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Klienta. V případě, že Klient nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn Smlouvu o poskytnutí právních služeb vypovědět postupem uvedeným v čl. VI. obchodních podmínek. V případě, že Klient neodmítne změnu obchodních podmínek a nevypoví Smlouvu o poskytnutí právních služeb, řídí se příslušná smlouva aktualizovanými obchodními podmínkami.